MUM Compliance

Praktisk rådgivning, struktur och ledarskap i komplexa regelverksfrågor

MUM Compliance är experter på regelverksefterlevnad med fokus på styrning, ledning och risk inom våra huvudsakliga områden: finansiella regelverk, dataskydd och informationssäkerhet. Vi är specialiserade på att göra komplexa regelverk till en integrerad del i varje organisation genom att på ett anpassat sätt kombinera säkerhet och fortsatt affärsutveckling.

Vi har en djup förståelse för regulatoriska ramverk samtidigt som vi har ett pragmatiskt förhållningsätt som är systematiskt och riskbaserat. Med vår samlade erfarenhet från en rad olika branscher förstår vi samspelet mellan ansvar, styrning, ledning, juridik och teknik i en organisation. Vår förmåga stärks ytterligare av att vi har kompetens i att bedriva agila förändringsprojekt med stor verksamhetspåverkan och starka inslag av digitalisering.

Vi bidrar med praktisk rådgivning, struktur och ledarskap i komplexa regelverksfrågor inom ramen för en rad tjänster – som självklart kan skräddarsys efter specifika önskemål.

Löfte: Vi möjliggör effektivisering och ökad affärsnytta utifrån era verksamhetsspecifika förutsättningar, för att uppnå säker efterlevnad mot gällande lagstiftning.

MUM Compliance erbjuder expertis inom en lång rad svenska och europeiska finansiella regelverk, bland andra AML (inkl. KYC) och MiFID. Frågeställningar som rör regelverk och dess koppling och anpassning till affären fortsätter att växa i betydelse. Nya regelverk ställer omfattande krav vad gäller intern styrning och kontroll såsom processer och rutiner, dokumentation, informationsgivning, riskhantering och rapportering.

Våra erbjudanden inom finansiella regelverk:

 • Gap-, nuläges- & riskanalyser
 • Översyn av intern styrning och kontroll
 • Implementering och utveckling av processer inom AML, MiFID mfl.
 • Rapportering, exempelvis inom riskbedömning & kategorisering
 • Utbildningar inom finansiella regelverk och rapportering

MUM Compliances specialister har lång erfarenhet av att leda och styra projekt och program med syfte att säkra implementation och efterlevnad av centrala regelverk inom dataskydd. Vi har fokus på bland annat integritetsskydd (Dataskyddsförordningen-GDPR) och informationssäkerhet (Nätverk och Informationssäkerhet- NIS-direktivet och Säkerhetsskyddslagen-SSL).

Våra erbjudanden inom dataskydd och informationssäkerhet:

 • Bedömning av mognadsgrad & risk
 • Datainventering & mappning
 • Förstudie och gap-analys
 • Program- och projektledning
 • Coaching/rådgivning och utbildning
 • Konsekvensbedömning (DPIA)
 • Workshops & Processutveckling
 • Hantering av samtycke, individens rättigheter
 • Incidenthantering
 • Privacy by Design (PbD)

Kontakta Ulrika Wergens, VD MUM Compliance för konkreta diskussioner kring hur vi kan hjälpa dig!

Ulrika Wergens