Systemstöd och strategier - En anpassad väg mot regelrätt efterlevnad

Systemstöd och strategier - En anpassad väg mot regelrätt efterlevnad

Bakgrund

Ett framstående kreditbolag stod inför allvarliga brister relaterade till hantering av kundkännedom och riskklassificering, vilka identifierats under en internrevision. Bolaget valde vår expertis för att adressera och åtgärda dessa brister.

Vårt bidrag

Vi engagerade oss i att uppdatera och förbättra befintliga rutiner och riktlinjer för att effektivisera processerna. Vårt bidrag inkluderade även inköp av specialiserade system från tredjepartsleverantörer och utveckling av eget systemstöd för att täcka specifika behov samt justeringar och vidareutveckling av befintliga system.

Genomförande

Under genomförandet av projektet implementerades en riskbaserad approach för att prioritera åtgärder effektivt. Vi tog fram och integrerade nya systemstöd som mötte de regulatoriska kraven och bibehöll en hög kundupplevelse. Kommunikation med alla intressenter var också en prioritet, där vi kontinuerligt informerade om projektets framsteg och eventuella kvarstående brister.

Leverans

Projektet omfattade implementering av det nya systemstödet och nödvändiga förbättringar av processerna. Leveransen inkluderade en omfattande testning och optimering för att säkerställa funktionalitet och regulatorisk överensstämmelse utan att negativt påverka kundupplevelsen.

Resultat

Slutresultatet var en framgångsrik åtgärdande av alla identifierade brister och en effektiv implementering av nytt systemstöd, vilket stärkte kreditbolagets förmåga att hantera kundkännedom och riskklassificering enligt gällande AML-regelverk. Projektet bidrog till en förbättrad intern kontrollmiljö och höjde förtroendet hos både kunder och regulatoriska organ.

Systemstöd och strategier - En anpassad väg mot regelrätt efterlevnad
Systemstöd och strategier - En anpassad väg mot regelrätt efterlevnad
Systemstöd och strategier - En anpassad väg mot regelrätt efterlevnad
Kontaktperson
Följ oss
LinkedIn↘
Kompetans
No items found.
Utvalt nyhet